search

Yukio Matsui

28.07.2019 D1 Grand Prix, Round 4, Hokkaido 🇯🇵

Hightlights

Yukio Matsui vs Hideyuki Fujino
Video
Masashi Yokoi vs Yukio Matsui
Video
Masanori Kohashi vs Yukio Matsui
Video
Yukio Matsui vs Akinori Utsumi
Video
Yukio Matsui vs Akinori Utsumi
ONE MORE TIME Video
Yukio Matsui vs Akinori Utsumi
ONE MORE TIME Video