search

Takahiro Ueno

29.06.2019 D1 Grand Prix, Round 1, Tsukuba 🇯🇵

Hightlights

Yukio Matsui vs Takahiro Ueno
Video